بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/06/26

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 111,751 5.53 513,268 11.49 524,660 12.29 559,657 11.76
اوراق مشارکت 2,221,207 109.94 2,818,128 63.08 2,778,413 65.11 2,735,870 57.5
سپرده بانکی 573,202 28.37 1,093,156 24.47 920,354 21.57 1,425,017 29.95
وجه نقد 6,250 0.31 9,450 0.21 4,208 0.1 3,926 0.08
سایر دارایی ها -,895,962 -44.35 24,637 0.55 31,744 0.74 25,452 0.53
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 59,427 2.94 258,877 5.8 249,361 5.84 250,264 5.26