بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/02/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 70,104 3.78 412,750 8.28 451,166 9.05 413,584 7.71
اوراق مشارکت 2,157,420 116.47 2,948,276 59.16 2,881,068 57.81 2,902,316 54.09
سپرده بانکی 528,551 28.53 1,592,293 31.95 1,618,356 32.47 2,034,441 37.92
وجه نقد 6,009 0.32 7,689 0.15 3,362 0.07 2,079 0.04
سایر دارایی ها -,912,158 -49.24 12,623 0.25 19,540 0.39 3,207 0.06
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 38,231 2.06 230,712 4.63 253,910 5.09 246,199 4.59