بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/12/27

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 50,451 2.88 356,207 6.72 394,498 7.77 377,078 8.24
اوراق مشارکت 2,117,704 121.03 3,316,960 62.59 3,120,433 61.43 2,806,585 61.34
سپرده بانکی 492,128 28.13 1,599,050 30.17 1,531,601 30.15 1,321,991 28.89
وجه نقد 5,965 0.34 11,994 0.23 9,290 0.18 21,228 0.46
سایر دارایی ها -,917,700 -52.45 10,720 0.2 14,343 0.28 39,176 0.86
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,949 1.54 182,192 3.44 211,342 4.16 215,003 4.7