بازار سرمایه , تامین سرمایه , طراحی وبسایت

close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/04/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 90,746 4.67 478,275 9.69 510,463 10.87 516,688 10.93
اوراق مشارکت 2,190,349 112.64 2,849,610 57.73 2,821,291 60.08 2,935,297 62.12
سپرده بانکی 559,379 28.77 1,575,916 31.93 1,319,910 28.11 1,198,322 25.36
وجه نقد 6,387 0.33 10,125 0.21 20,967 0.45 58,130 1.23
سایر دارایی ها -,905,549 -46.57 12,756 0.26 13,656 0.29 8,926 0.19
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 49,188 2.53 259,740 5.26 266,436 5.67 249,226 5.27