بهترین شرکت طراحی سایت , طراحی وب سایت , سئوی وبسایت

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1397/10/25

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 30,642 1.89 277,705 6.23 303,125 6 352,376 6.4
اوراق مشارکت 2,048,048 126.24 3,350,795 75.14 3,405,397 67.41 3,326,730 60.37
سپرده بانکی 449,315 27.69 805,493 18.06 1,315,024 26.03 1,828,956 33.19
وجه نقد 5,737 0.35 17,376 0.39 16,628 0.33 1,953 0.04
سایر دارایی ها -,911,371 -56.18 7,818 0.18 11,457 0.23 128 0
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 16,700 1.03 144,684 3.24 148,484 2.94 168,510 3.06