نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1400/01/23

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 469,939 11.48 1,545,966 9.2 1,744,296 10.94 1,676,263 10.14
اوراق مشارکت 3,183,833 77.77 7,748,987 46.12 7,408,154 46.47 7,478,531 45.24
سپرده بانکی 1,478,889 36.12 7,275,369 43.3 6,544,384 41.05 7,147,035 43.23
وجه نقد 11,526 0.28 21,054 0.13 19,272 0.12 10,079 0.06
واحد صندوق 21,107 0.52 117,654 0.7 143,186 0.9 137,296 0.83
گواهی سپرده کالایی 9,094 0.22 21,706 0.13 21,566 0.14 20,827 0.13
سایر دارایی ها -1,080,542 -26.39 72,773 0.43 60,013 0.38 61,616 0.37
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 214,405 5.24 649,339 3.86 688,616 4.32 657,599 3.98