close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

دستورالعمل نحوه صدور سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب صندوق سرمایه‌گذاری مشترک با درآمد ثابت سپهر تدبیرگران و تکمیل فرم درخواست صدور واحد سرمایه گذاری ٢ ) ارائه مدارک هویتی / معرفینامه یا وکالتنامه ٣ ) واریز به حساب بانکی صندوق و ارائه فیش واریز به نماینده مدیر در صندوق ٤ ) دریافت رسید واریز وجه از نماینده مدیر ٥ ) تحویل اعلامیه صدور و گواهی سرمایه گذاری حداکثر تا پایان دو روز کاری در محل ارائه درخواست به سرمایه گذار

فرم پذیره نویسی

درخواست صدور واحد سرمايه گذاري

رسید پذیره نویسی

گواهی سرمایه گذاری ممتاز

گواهی سرمایه گذاری عادی

اعلامیه صدور واحد سرمایه گذاری

دستورالعمل نحوه ابطال سرمایه گذاری

١ ) مراجعه به یکی از شعب و تکمیل فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری ٢ ) تحویل گواهی سرمایه گذاری به همراه فرم درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری به نماینده مدیر ٣ ) ارائه مدارک هویتی / معرفی نامه و وکالتنامه رسمی برای ابطال الزامی است ٤ ) تحویل رسید ابطال به سرمایه گذار یا نماینده قانونی وی ٥ ) صدور اعلامیه ابطال واحدهای سرمایه گذاری و تحویل به سرمایه گذار /نماینده قانونی وی

رسید درخواست ابطال واحد سرمایه گذاری

فرم درخواست ابطال تمام یا قسمتی از واحدهای سرمایه گذاری

اعلامیه ابطال واحد سرمایه گذاری

حساب‌های بانکی

کلية دريافت‌ها و پرداخت‌هاي صندوق شامل وجوه حاصل از پذيره‌نويسي اوليه و صدور واحد‌هاي سرمايه‌گذاري پس از پذيره‌نويسي اوليه، وجوه پرداختي بابت ابطال واحد‌هاي سرمايه‌گذاري و خريد اوراق بهادار، وجوه حاصل از دريافت سودهاي نقدي اوراق بهادار و سپرده‌هاي بانکي و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختي به سرمايه‌گذاران و پرداخت هزينه‌هاي مربوط به صندوق، منحصراً از طريق حساب‌های مندرج در جدول زیر انجام مي‌پذيرد. این حسابها به تشخیص مدیر و توافق متولي افتتاح و کلیة پرداخت‌های صندوق از حساب‌های بانکی صندوق و به دستور مدیر صندوق صورت می‌پذیرد. سرمایه گذار برای ارایه درخواست صدور واحد سرمایه گذاری باید وجوه مورد نیاز را به یکی از حساب های زیر واریز و رسید آن را به همراه فرم تکمیل شده درخواست صدور به نماینده مدیر در شعبه ارایه دهد.

ردیف نام بانک نام شعبه شماره حساب شماره شبا
1 تجارت نجات اللهی ١٦٦٦٥٨٩١٨ IR 5801 8000 0000 0001 6665 8918
2 شهر اسفندیار ۷۰۰۷۹۳۵۸۸۹۵۸ IR570610000000700793588958
3 خاورميانه مهستان ٠٠٨٠٠٩٠٠١/٨١٠/١٠/١٠٠٥ IR550780100510810008009001
4 كشاورزي ملاصدرا ٨٢٠٤٩٦٥٦١ IR10 0160 0000 0000 0820 4965 61
5 رفاه كارگران دادمان ٢٠٧٦٥٩٤٤٨ 020130100000000207659448
6 مسکن توانیر 5600838402081 IR850140040005600838402081
7 پارسیان گاندی 21-25293-4 IR880540122002100025293004
8 سامان آفریقا 801-40-2300066-1 IR050560080104002300066001
9 ملی بورس 0110398227007 IR35 0170 0000 0011 0398 2270 07
10 ملت گاندی 5503409552 IR11 0120 0000 0000 5503 4095 52
11 آینده آرژانتین 0801216131000 IR260620000000801216131000