نصب همراه صندوق fundMobileApp

اخبار

عنوان تاریخ درج
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1400/02/22
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1399/12/28
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران 1399/08/06
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1399/04/21
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران 1399/03/17
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1399/02/15
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1398/09/30
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1398/08/19
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1398/07/22
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبيرگران 1398/06/12
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران 1398/03/05
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبيرگران 1398/01/24
آگهی دعوت تشکیل جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیرگران 1397/11/01
تغییر نرخ سود صندوق 1397/11/01
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری سپهر تدبیر گران 1397/05/13
دعوت به مجمع 1397/02/10
دعوت به مجمع 1396/11/07
معرفی آدرس کانال و ربات صندوق سپهر 1396/06/07
عدم کاهش نرخ سود پیشبینی صندوق سپهر تدبیرگران 1396/06/07
دعوت به مجمع 1396/04/18
تغییر نرخ سود سرمایه گذاری صندوق سپهر تدبیر گران 1396/01/23
پرداخت وجه ابطال سرمایه گذاران در ایام نوروز 1395/12/22
تغییر نرخ سود سرمایه گذاری صندوق سپهر تدبیر گران 1395/09/07
تمدید مجوز فعالیت و افزایش تعدادسقف واحدهای سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران 1395/08/26
دعوت به مجمع صندوق 1395/06/21
درخواست پرداخت وجه 1395/05/11
دعوت به مجمع صندوق 1395/04/01
درخواست وجه صندوق 1394/12/01
دعوت به مجمع صندوق 1394/11/03
استفاده از درگاه اینترنتی 1394/10/02
شماره حساب بانکی معرفی شده توسط مشتریان 1394/07/28
تغییر دوره پرداخت سود از فصلی به ماهانه 1394/06/08
تغییر امید نامه و اساسنامه 1394/05/06
ارتباط با صندوق 1393/12/24
شروع پذیره نویسی صندوق امین تدبیرگران فردا (الماس) 1393/05/19
برگزاری مجمع صندوق 1393/04/21
صدور مجوز فعالیت صندوق سرمایه گذاری مشترک سپهر تدبیرگران 1392/11/12
شروع پذیره نویسی صندوق سرمایه گذار مشترک سپهر تدبیرگران 1392/10/17